Entendre els mitjans de transport internacionals

Els principals mitjans de transport són el marítim i el terrestre (carreteres i ferrocarril), per a càrregues voluminoses, i l’aeri per a càrregues valuoses. Les empreses d’exportació o importació trien el seu mitjà de transport en funció del cost, la velocitat i la seguretat.

Quadre resum de les característiques de cada mitjà de transport

  Car Lent Segur
Aire +++ + +++
Mar + +++ +++
Carretera ++ + ++
Ferrocarril + ++ +++

De menys «+» a més «+++»

Transport aeri | Transport marítim | Transport terrestre | Transport ferroviari | Servei de transport urgent

Transport aeri

Els avantatges del transport aeri són la rapidesa i la seguretat. D’altra banda, el cost és més alt però la freqüència dels vols permet lliuraments freqüents.

Organització

Els diferents implicats en el transport aeri són:

 • El transportista, la companyia aèria que sovint transporta passatgers i mercaderies, de vegades només mercaderies.
 • L’agent de càrrega aèria, el transitari que organitza el transport principal, s’encarrega dels procediments i dels tràmits del transport i, probablement, dels tràmits duaners d’importació i/o d’exportació.
 • El remitent, que confia la seva mercaderia al transportista.

S’utilitzen dos contractes, el contracte de comissió entre el remitent i el transitari i el contracte de transport entre el transitari i el transportista. Pel que fa a l’equip utilitzat, hi ha dos tipus de naus que intervenen en el transport internacional de mercaderies:

 • Avions de passatgers, que transporten tant passatgers com càrrega.
 • Avions de càrrega, que només transporten mercaderies, càrrega.

Contracte de transport

El contracte de transport el signen el transportista (companyia aèria) i el transitari. El contracte pren la forma d’una carta de port aeri. La carta de port aeri, l’emet el transportista en nom de la companyia. Aquesta carta dona fe de l’existència d’un contracte de transport, de la recepció de les mercaderies pel transportista i de les condicions del transport. El compromís del transportista comporta responsabilitats: el transportista, l’empresa, és responsable de la cura de la mercaderia des de la recepció fins al lliurament al transitari. En cas de retard, la reclamació s’ha de fer durant els 21 dies següents al lliurament de la mercaderia. En cas de pèrdua o dany, la reclamació s’ha de fer durant els 14 dies següents a la recepció. El remitent ha d’enviar la reclamació per carta certificada al transitari.

Sistema de preus

El preu es basa en la relació entre el pes i el volum, tenint en compte que 1 tona = 6 m3. Per tant, el volum real es divideix entre 6 per obtenir un pes fictici i utilitzar-lo com a base per fixar el preu.

La tarifa de la IATA, en principi obligatòria, podria ser la base dels descomptes en funció del volum. Es tracta d’una tarifa basada en una categoria de pes, amb una escala que es desplaça ràpidament, que canvia d’un país al següent amb una tarifa mínima per als enviaments petits. Les companyies aèries apliquen la regla de «pagar per més pes», que, tenint en compte la rapidesa amb què disminueix la tarifa, consisteix a pagar un pes més alt que el pes real.

Tarifes especials = Tarifes de productes bàsics específics = Tarifes específiques SCR (Specific Commodity Rates) o CORATES. Es tracta de tarifes preferencials calculades en funció de la categoria de les mercaderies enviades, d’un mínim de 100 kg i 300 o 500 kg per a les altres (menys per als diaris i més per als animals vius).

El preu suggerit pel transitari és negociable i la competència hauria de ser la norma.

Tornar a dalt

Transport marítim

El transport marítim s’ha assegurat una posició preferencial en el comerç internacional. És el menys costós, però els terminis de lliurament són els més llargs.

Organització

Els diferents implicats en el transport marítim són:

 • El transportista, la companyia naviliera o l’armador.
 • El transitari (expedidor) que organitza el transport principal, s’encarrega dels procediments i dels tràmits del transport i, probablement, dels tràmits duaners d’importació i/o d’exportació.
 • El remitent que confia la seva mercaderia al transportista.

S’utilitzen dos contractes, el contracte de comissió entre el remitent i el transitari i el contracte de transport entre el transitari i el transportista. Més del 85 % del trànsit internacional es fa en contenidors transportats per vaixells portacontenidors. Hi ha quatre tipus d’enviaments per contenidors:

 • FCL/FCL (FCL = Full Container Load = contenidor de càrrega completa)
  L’empresa carrega la seva mercaderia en el contenidor, el segella i el lliura directament al client sense que s’hagi obert (excepte en el control de duanes).
 • LCL/LCL (LCL= Less than a container load = agrupatge marítim)
  Si els enviaments no són suficients per omplir un contenidor, l’empresa lliura la seva mercaderia a un centre de consolidació. La mercaderia es posa al contenidor juntament amb altres mercaderies destinades al mateix port, on se separen i es lliuren al client. Això s’anomena agrupatge.
 • FCL/LCL
  Diversos lots per a la mateixa destinació. L’empresa els carrega i el contenidor és transportat al port de càrrega. La separació de la mercaderia es fa en arribar al port de descàrrega i les mercaderies es posen a la disposició de les parts receptores.
 • LCL/FCL
  En el cas de les importacions, l’empresa rep entregues des de diferents punts d’origen. Els proveïdors les lliuren al mateix centre de consolidació i després al domicili del client, el qual les descarrega.

Les mercaderies especials es transporten en dos tipus diferents de naus:

 • Naus especialitzades en un tipus de mercaderies: vaixells de càrrega, petroliers o vaixells per al transport de cereals i vaixells de polímers per al transport de productes peribles. L’ús d’aquests vaixells sol estar subjecte a un contracte directe entre l’expedidor i l’armador, el contracte de noliejament.
 • Vaixells no especialitzats, com ara els vaixells de càrrega normals, que podrien tenir els seus propis mitjans de manipulació.

Hi ha altres tipus de naus:

 • Vaixells amb una rampa d’accés que permet utilitzar carros, camions, tractors o camions articulats. Aquest vaixell també s’anomena Ro-Ro (roll on-roll off).
 • Els vaixells mixtos Ro-Ro + contenidor combinen els avantatges dels contenidors amb els dels Ro-Ro.
 • Els vaixells portabarcasses per al transport combinat per riu i mar.

Contracte de transport

El transport marítim es pot classificar en dos tipus de contractes:

 • O bé un contracte de transport, és a dir, l’expedidor es compromet a pagar una càrrega concreta i el transportista es compromet a portar la mercaderia d’un port a un altre.
 • O bé un contracte de noliejament pel qual les parts contractants acorden el lloguer d’un vaixell per un període de temps determinat.

Pel que fa a les parts contractants:

 • L’expedidor ha de lliurar a temps la mercaderia en el lloc acordat i pagar la quantitat acordada.
 • L’armador ha de rebre la mercaderia per transportar-la.
 • L’armador facilita el document d’embarcament: el coneixement d’embarcament marítim (B/L)
 • El coneixement d’embarcament marítim és el contracte entre l’expedidor i el transportista. Quan és conforme, el coneixement d’embarcament marítim és un document que prova la propietat de la mercaderia.

En el context del crèdit documentari, hauria d’indicar clarament el nom real de l’expedidor i la data d’emissió podria resultar essencial. La indicació «on board» és obligatòria per provar que s’ha carregat la mercaderia. El transportista ha de signar el coneixement d’embarcament marítim. La indicació «clean» certifica que el lliurament de la mercaderia s’ha fet sense reserves.

Sistema de preus

Càrrega bàsica: la càrrega bàsica és la classe de mercaderia i l’equivalència de massa o volum: 1 tona = 1 m3 . Es cobra una tarifa mínima per als enviaments petits i s’apliquen normes especials a certes mercaderies de gran volum o de molt pes. Les tarifes del transport marítim s’expressen en pes/mides (W/M). Aquesta relació pes/mides és la tona o el volum a favor del transportista, segons la regla d’1 tona = 1 m3. La càrrega en els contenidors es factura segons la relació pes/mides en cas d’agrupatge, i per contenidor en els altres casos. El preu suggerit pel transitari és negociable i la competència hauria de ser la norma.

Tornar a dalt

Transport terrestre

Organització

Els transportistes són empreses privades de transport i camioners autònoms. Per a volums molt grans cal una autorització. El transport per carretera utilitza tres tipus de vehicles:

 • Vehicles d’una peça (camions)
 • Vehicles articulats (tractors + semiremolc)
 • Camions articulats (camió + remolc)

Pel que fa als acords internacionals, el Conveni de Ginebra conegut com a Conveni CMR (Conveni per al transport de mercaderies per carretera) regula les condicions de transport i la responsabilitat del transportista. El Conveni TIR (transport internacional per carretera) s’aplica als camions que travessen els països signataris del conveni i que no són receptors de les mercaderies transportades.

Contracte de transport

El contracte de transport terrestre pren la forma d’una carta de port CMR. La signatura del transportista comporta una presumpció de responsabilitat en cas de pèrdua o dany.

Sistema de preus

El sistema de preus té en compte el pes, el tipus de mercaderia i la distància recorreguda. La relació pes/volum és igual a 1 tona = 3 m3. Per calcular la tarifa de carretera, el pes de les mercaderies s’arrodoneix als 100 kg. També s’aplica al transport per carretera la regla de pagar per més pes (vegeu més amunt). El preu suggerit pel transportista és negociable i la competència hauria de ser la norma.

Tornar a dalt

Transport ferroviari

Organització

El Conveni de Berna de 1890 regula el transport ferroviari. Inclou el Conveni CIM (Conveni internacional sobre transport de mercaderies per ferrocarril) i va ser revisat pel conveni de 1985: el COTIF (contracte de transport internacional de mercaderies per ferrocarril).

Contracte de transport

El document de transport terrestre utilitzat per al trànsit ferroviari pren la forma d’una carta de port CIM. N’hi ha de dos tipus: una per al trànsit normal i una altra per al trànsit accelerat. L’original es lliura al receptor, i el remitent rep un full de la documentació. Part del document l’emplena el remitent, i la resta, la companyia de ferrocarrils.

Sistema de preus

El Conveni CIM no preveu cap tarifa, ja que les regles de fixació de preus són diferents d’un país a un altre. Per tant, el preu del transport ferroviari es va harmonitzar. Aquesta harmonització consisteix en tres tipus de preus:

 • Preus multilaterals: és una tarifa vàlida en més de dos països, però que fa referència només a un tipus concret de mercaderia, els productes de la CECA.
 • Fixació bilateral de preus: es tracta de tarifes aplicades entre dos països i que afecten tots els tipus de mercaderies.
 • En cas que no hi hagi una tarifa comuna, s’aplica el principi de «tarifes nacionals conjuntes». Aquesta tarifa es calcula segons les regles de càlcul de cada país. No obstant això, les despeses de transport són objecte d’un exercici d’intercanvi.

El preu suggerit pel transportista és negociable i la competència hauria de ser la norma.

Tornar a dalt

Servei de transport urgent

L’avantatge del transport urgent no és la seva rapidesa sinó la seva fiabilitat. Aquesta fiabilitat està relacionada amb l’organització i el procés automatitzat. D’altra banda, el cost és molt més alt.

Organització

Les principals empreses de missatgeria urgent FedEx, DHL Express, UPS, TNT o Chronopost també s’anomenen «integradores», perquè TOTES tenen una cadena de transport integrada, vehicles per recollir i lliurar als camions amb remolc, i fins a l’avió que farà la ruta internacional. Els paquets, que sovint es limiten a un pes de 30 kg, es manipulen amb freqüència, però mitjançant transportadors automàtics en processos automatitzats. La fiabilitat és tal que un enviament lliurat amb retard sol ser gratuït.

Contracte de transport

El rebut de l’empresa de missatgeria urgent té el mateix valor que una carta de port en el transport aeri. Atenció: recorda que les empreses de missatgeria urgent proporcionen un servei de porta a porta. Això vol dir que el servei inclou les duanes d’importació dels països de destinació. Per tant, el rebut s’ha d’adjuntar al paquet perquè l’empresa pugui dur a terme els tràmits de despatx de duanes.

Sistema de preus

L’altra especificitat dels enviaments urgents és que els preus no són negociables. Quan se sol·licita un pressupost a un transitari, es pot triar el menys costós o es poden iniciar negociacions amb el que prefereixes; en canvi, les empreses de missatgeria urgent publiquen els seus preus i només cal consultar-los. D’altra banda, els terminis de lliurament són molt fiables.

Tornar a dalt

Return to top