Preparar un contracte de comerç internacional

Per iniciar una operació d’exportació o importació, cal el consentiment de les dues parts (comprador i venedor). Aquest acord pren forma generalment a través d’un contracte de compravenda, que té l’objectiu de dividir les despeses i els riscos entre el venedor i el comprador. La redacció d’aquest contracte és de summa importància, ja que facilita el comerç i l’intercanvi i, sobretot, evita disputes. El contracte de compravenda internacional es regeix per diferents normes, l’objectiu de les quals és harmonitzar i facilitar el comerç i l’intercanvi internacionals.

Conveni de Viena | Incoterms | Contracte

Conveni de Viena

El Conveni de Viena, redactat sota els auspicis de les Nacions Unides, regula el comerç i l’intercanvi internacionals de mercaderies. Signat l’abril de 1980, avui dia compta amb 87 països signants . S’aplica exclusivament en cas de problemes relacionats amb la formulació d’un contracte de compravenda i regula els deures i les obligacions de les parts contractants. Tenint en compte els problemes que planteja l’elecció del dret aplicable, aquest conveni permet escollir un dret neutre. L’aplicació del Conveni de Viena depèn exclusivament de la voluntat d’ambdues parts. Les empreses poden decidir excloure’l totalment o aplicar-lo parcialment. De fet, les empreses que vulguin portar a terme una activitat internacional han de conèixer el sistema jurídic del país de destinació i el Conveni de Viena.

Tornar a dalt

Incoterms

Els incoterms són acrònims comercials que regulen els problemes relacionats amb la logística internacional i la transferència de drets de propietat de les mercaderies. Permeten distribuir les despeses i els riscos durant tot el trajecte recorregut per la mercaderia des del venedor fins al comprador. Els incoterms constitueixen avui dia la base de les normes del comerç internacional.

Tornar a dalt

Contracte

Per formalitzar un contracte, cal que les dues parts hi estiguin totalment d’acord. L’acord entre les parts contractants depèn del preu ofert, de les condicions generals de venda i de l’acceptació.

Preu ofert i factura proforma

L’oferta comercial és la base del contracte de compravenda i ha de ser ferma i clara, a més de no contenir cap ambigüitat. El preu ofert és un document escrit i ha de ser redactat en un idioma que el client entengui perfectament.

La factura proforma és el document que dona forma a l’oferta comercial. Es considera com una llista de tarifes que determina l’esquema general de la compravenda. La factura proforma inclou tots els elements d’una factura comercial i permet al comprador conèixer les especificacions relatives a l’oferta. Finalment, si tot és normal, el contracte ha de definir la relació jurídica entre ambdues parts, i aquest és l’objectiu de les condicions generals de venda.

Contingut de la factura proforma
Parts del contracte
 • Escriure les referències exactes de les parts contractants juntament amb el nom dels representants de les dues empreses, si és possible.
L’objectiu
 • Preparar una descripció detallada del producte o servei, amb tots els aspectes tècnics i els detalls de l’embalatge (volum, pes i embalatge).
Modalitats de transport
 • Determinar l’incoterm, el mitjà de transport i el període necessari per al lliurament.
Preu
 • El preu ha de ser detallat (preu unitari, etc.), definitiu i vinculant per evitar qualsevol malentès. El comprador i el venedor han de definir en aquest moment la forma de pagament i el període de liquidació de les factures.

Condicions generals de venda

Les condicions generals de venda permeten a les empreses definir el marc legal de les seves relacions comercials. Les condicions generals de venda són específiques per a cada exportador. Defineixen els deures del comprador alhora que li permeten defensar els seus propis interessos.

Les condicions generals s’han de redactar de manera clara i sense equívocs. S’escriuen en l’idioma del país del comprador o en anglès. L’exportador s’ha de centrar en allò essencial i posar l’accent en els punts més importants, com ara el preu, les condicions de pagament, el termini de lliurament i les modalitats relacionades amb la resolució de controvèrsies jurídiques.

El comprador ha de conèixer les condicions generals de venda abans de signar el contracte. En cas contrari, es considerarien ineficaces legalment.
Finalment, cal saber que alguns països estableixen condicions generals de compra. Com a norma general, s’oposen a les condicions de venedor. En aquest cas, les dues parts han de negociar i analitzar les condicions generals des del punt de vista jurídic que regeix el contracte. Se suposa que el comprador que no hagi denunciat les condicions generals de venda les ha acceptat, i només disposaria de les condicions generals de compra per poder oposar-s’hi.

Acceptació

L’acceptació d’una oferta constitueix un acord amb el client i permet formalitzar el contracte de compravenda. El contracte pren forma concreta únicament en el moment en què l’oferta va seguida per l’acceptació. L’oferta es pot retirar, sempre que encara no s’hagi acceptat. L’acceptació s’ha d’enviar per escrit perquè el venedor tingui alguna garantia i una prova en cas de litigi. En aquest cas concret, l’acceptació pren la forma d’una factura comercial o d’un contracte comercial.
No s’aconsella l’acceptació oral, ja que no deixa proves, llevat que el contracte sigui simple i sigui executat per persones lleials i de bona fe. Malgrat tot, sempre es recomana una confirmació per escrit. Cal parar atenció, en cas de litigi, a l’acceptació per correu electrònic o per fax, ja que no constitueix una prova suficient. Les empreses també recorren a contractes tipus per formalitzar l’acord entre les dues parts. Els contractes tipus són un mitjà pràctic, però l’únic inconvenient és que no deixen lloc a la negociació. La forma més segura és preparar contractes a mida per a cada client.

Clàusules contractuals

ACORDS
Parts del contracte
 • Identificar les parts del contracte (comprador i venedor): nom de les empreses, adreces detallades de les oficines centrals i nom dels representants corresponents.
Naturalesa del contracte
 • Definir l’objecte del contracte (producte o servei).
 • Descriure els aspectes tècnics, la quantitat, el volum, el pes i, eventualment, el tipus d’embalatge, ja que el comprador pot comunicar els seus requisits.
Preus i formes de pagament
 • Especificar el preu en la teva moneda o en la divisa estrangera (s’inclou el risc canviari).
 • El preu va acompanyat d’un incoterm que determina la distribució de les despeses de transport, els drets de duana, l’assegurança i el moment de la transferència de la propietat.
 • Es defineix el preu de la mercaderia (preu unitari i preu total).
 • Facilitar un codi de liquidació que doni màxima seguretat al venedor.
 • Avançament de les bestretes que garanteixen la comanda.
 • En el cas del crèdit documentari, el venedor pren nota de la demanda inicial.
 • Finalment, si la llei ho permet, es pot incloure en el contracte una causa de reserva de propietat.
Mètodes de transport
 • Especificar el tipus de transport en funció de la naturalesa de la mercaderia, la destinació i la seguretat.
 • Segons l’incoterm, s’estableixen les obligacions de cada una de les parts contractants.
Mètodes de lliurament
 • Especificar la data, el lloc de càrrega i el lliurament.
 • Definir els detalls segons la data d’entrada en vigor del contracte: el respecte del termini de lliurament és una de les obligacions principals del venedor. Cal preveure i imposar per endavant sancions pels retards.
Força major
 • Indicar la força major per a esdeveniments imprevisibles. En principi, cal evitar acceptar el cas de força major a què recorre el venedor sempre que no l’imposi.
Garanties
 • Definir les obligacions de les dues parts en matèria de garanties. Per exemple: garantia de devolució de la bestreta per al venedor.
Jurisdicció en cas de litigi
 • Especificar la llei aplicable per a la resolució de controvèrsies jurídiques.
Idioma
 • Especificar l'idioma del contracte, que ha de ser dominat per les dues parts. No obstant això, cal prestar atenció als problemes de les traduccions.

Tornar a dalt

Return to top