Conèixer els diferents tipus d’assegurances de transport

Responsabilitat dels transportistes | Casos excepcionals d’exoneració i l’eliminació del límit de responsabilitat | Solucions de les assegurances | En cas de dany

Responsabilitat dels transportistes

Es diu que els transportistes són responsables de les mercaderies que se’ls confien. Això és cert, però amb algunes excepcions.

Els principis de responsabilitat

Els transportistes són, en efecte, responsables de les mercaderies que se’ls confien, no obstant això, aquesta responsabilitat està molt estructurada i notablement limitada. Quan es paga als transportistes en funció del pes i del volum d’allò que transporten i no en funció del valor de les mercaderies, és lògic que la seva responsabilitat s’expressi de la mateixa manera per mantenir la proporcionalitat a la seva remuneració. Això, però, té conseqüències importants per a l’expedidor en cas que es produeixin danys en les mercaderies: el portador ha d’indemnitzar d’acord amb restriccions precises relatives al pes i independentment del valor real.

Les limitacions de responsabilitat actuals expressades en DEG (drets especials de gir, la taxa de canvi dels quals és de 1,2819 euros, aproximadament, el 3 d’abril de 2013) són les següents:

 • Transport terrestre - Conveni CMR: 8,33 DEG per quilo.
 • Transport aeri - Conveni de Varsòvia: 16,5837 DEG per quilo.
 • Transport marítim - Regles de l’Haia-Visby: 2 DEG per quilo o 666,66 DEG per paquet, s’aplica el de valor més alt.

Els transportistes indemnitzen els possibles danys a les mercaderies sobre aquestes bases. Per exemple, un contenidor de recanvis entre Anvers i Varsòvia (de 29 kg i amb un valor de 9.900 euros). Saquegen el contenidor i arriba buit. Les pèrdues són de 9.900 euros. El receptor deixa nota d’aquest estat a l’albarà de lliurament. El transportista indemnitza segons la seva responsabilitat: 29 kg x 8,33 DEG x 1,2819 = 309,67 euros. La pèrdua restant a què ha de fer front l’expedidor ascendeix a 9.590,33 euros. Si el contenidor hagués fet el mateix recorregut amb transport aeri, la indemnització abonada per la companyia aèria seria de 29 kg x 16,5837 DEG x 1,4070 = 616,50 euros i la pèrdua a què ha de fer front l’expedidor és de 9.283,50 euros.

Tornar a dalt

Casos excepcionals d’exoneració i l’eliminació del límit de responsabilitat

Si bé els transportistes són responsables dels possibles danys a les mercaderies que se’ls confien, és important saber que, en casos determinats, aquesta responsabilitat podria suprimir-se o, ans al contrari, se’n podria eliminar el límit.

Exoneració de la responsabilitat

Perquè un transportista indemnitzi un expedidor en cas de dany, n’ha de ser responsable. Com a encarregat de les mercaderies, hi ha una presumpció de responsabilitat si no les lliura en el mateix estat en què les va rebre.
D’altra banda, si el transportista pot demostrar que no n’és responsable, no ha de pagar cap indemnització.

El transportista pot reclamar l’exoneració de responsabilitat quan el dany a les mercaderies sigui resultat d’un esdeveniment de força major. La noció de força major està subjecta a una extensa jurisprudència en constant evolució; tanmateix, la definició acceptada normalment és: un esdeveniment que compleix les tres característiques de ser IMPREVISIBLE, INEVITABLE i ALIÈ. Si es donen aquests tres criteris, el transportista podria ser exonerat de la seva responsabilitat i no hauria de pagar cap indemnització en concepte de compensació per les pèrdues sofertes.

Cas de força major

 • Terratrèmol (inevitable, imprevisible i aliè).
 • Tornado (inevitable, imprevisible i aliè).
 • Robatori a mà armada (inevitable, imprevisible i aliè)

Casos no reconeguts com de força major

 • Tempesta predictible.
 • L’aixecament dels treballadors (no és aliè a la persona encarregada de les mercaderies).

L’eliminació del límit de responsabilitat

En l’altre extrem, determinats errors greus comesos per un transportista comporten l’eliminació del límit de responsabilitat i aquest ja no ha d’indemnitzar la pèrdua en funció dels límits de la seva responsabilitat, sinó que ha d’indemnitzar la totalitat de la pèrdua soferta per l’expedidor o pels seus beneficiaris. Aquests casos solen definir-los els tribunals, però aquí tens alguns exemples de casos en què un transportista va haver de compensar la totalitat de la pèrdua:

 • El transportista del prototip de reactor Ariane. Xoc contra un pont. Destrucció del reactor. Error greu: el transportista ha de comprovar l’altura de la càrrega i planificar l’itinerari en conseqüència.
 • Enviament de material d’alta fidelitat. El transportista ven la càrrega en benefici propi. Error greu: robatori comès pel transportista o per un dels seus empleats.
 • Accident de trànsit. Mercaderies destruïdes. El conductor conduïa en estat d’embriaguesa extrema. Error greu.

Una vegada que s’ha determinat l’existència d’un error greu, la qual cosa normalment requereix una audiència judicial, queda la qüestió de si se’n fa càrrec el transportista o la seva assegurança. Això sovint pot dificultar la recuperació de la quantitat perduda.

Tornar a dalt

Solucions de les assegurances

Davant aquests inconvenients i aquestes dificultats en les relacions entre els expedidors i les empreses de transport, hi ha una solució per assegurar el flux de mercaderies i, per tant, les operacions comercials.

L’assegurança AD VALOREM

Quan se subscriu una cobertura d’assegurança AD VALOREM (sobre el valor), el risc de dany a les mercaderies es transfereix a una asseguradora que pagarà la indemnització, no en virtut d’un principi de responsabilitat, sinó només sobre la base del dany a les mercaderies. En cas de robatori de les mercaderies, l’asseguradora reemborsa la totalitat de la pèrdua i reclama al transportista per tal de recuperar la quantitat que aquest deu segons les limitacions de la seva responsabilitat. La prima de l’assegurança es basa en el valor de les mercaderies i s’expressa en forma d’una taxa d’assegurança. La taxa es pot augmentar fins a un 20 % del valor declarat a l’asseguradora per cobrir les despeses administratives.

Els dos tipus principals d’assegurances.

L’assegurança A TOT RISC: com el seu nom indica, cobreix tots els riscos de botiga a botiga, incloent-hi el transport terrestre anterior i posterior. Es pot aplicar al transport aeri, marítim i terrestre. En la majoria dels casos, és l’assegurança que cal contractar.

L’assegurança de risc de guerra i mines: sempre es contracta de manera independent i està subjecta a un altre sistema de tarifes. El seu cost mitjà varia al voltant del 0,03 %, segons el grau de risc del trajecte que han de fer les mercaderies. Cobreix el sabotatge, la pirateria, els torpedes, etc., i s’aplica al transport aeri, marítim i terrestre.

Diferents tipus de pòlisses d’assegurança

L’assegurança de «viatge»: permet a l’assegurat disposar de la cobertura necessària i s’aplica a un sol viatge.

L’assegurança de mercat «complementària»: s’adapta als contractes que inclouen lliuraments i, per tant, enviaments escalonats. L’assegurat defineix clarament els riscos coberts i coneix la quantitat que queda assegurada i l’escalonament dels enviaments.

L’assegurança de «subscripció»: també anomenadaassegurança flotant, cobreix tots els enviaments de l’assegurat en un any determinat. Aquesta solució és molt utilitzada per les grans empreses, que asseguren totes les seves importacions i exportacions amb una única asseguradora. Aquestes pòlisses d’assegurança cobreixen tot el flux de l’empresa sense haver de fer declaracions i sense excepcions per proporcionar la màxima seguretat. El càlcul de la subscripció es basa en els ingressos.

L’expedidor necessita saber dues coses:

 • La quantitat màxima autoritzada que es pot enviar per cada tipus de mitjà de transport.
 • El període de gràcia que permet l’exclusió dels danys inferiors a una determinada quantitat, fixada per endavant, la qual cosa permet ajustar l’assegurança. Això és un avantatge per a ambdues parts: per a l’assegurador, que no ha de gestionar reclamacions de quantitats insignificants; i per a l’assegurat, que així pot reduir la prima (totes les empreses són capaces de fer-se càrrec de petits danys d’entre 100 i 500 euros).

Tornar a dalt

En cas de dany

De fet, hi ha dues possibilitats:

 • el dany és visible;
 • el dany no és visible.

Quan el dany és visible

El receptor hauria de:

 1. anotar la descripció* específica del dany en les mercaderies en l’albarà de lliurament;
 2. permetre al conductor, si aquest vol, escriure les seves observacions sobre el dany;
 3. obrir els paquets danyats immediatament;
 4. si les mercaderies estan intactes, acceptar el paquet;
 5. si les mercaderies estan danyats, confirmar el dany per carta certificada adreçada al transportista que n’ha fet el lliurament**;
 6. enviar-ne una còpia al seu corredor d’assegurances, agent d’assegurances o agent de transport (a la part que li va fer l’assegurança);
 7. no manipular més el paquet;
 8. guardar el paquet o els paquets per evitar que empitjori el dany;
 9. respondre a les preguntes del corredor d’assegurances, de l’agent d’assegurances o dels agents de transport a càrrec de l’expedient de l’assegurança.

Important:
*Escriure a la zona d’observacions «subjecte a desembalatge», «subjecte a inspecció», etc. NO ÉS VÀLID. Una reclamació basada en les observacions ha d’incloure el nombre de paquets danyats i el tipus de dany, en termes tan precisos com sigui possible: paquet mullat, impacte de forca al costat, paquet aixafat…

Quan el dany no és visible

Si no es veu res, no es poden fer reclamacions basades en les observacions, i si el paquet no s’obre immediatament, hi ha poques possibilitats d’aconseguir res.

Tornar a dalt

Return to top