Política de tractament de dades personals

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, ENCARREGAT DEL TRACTAMENT I DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant, "ACCIÓ"), amb domicili a Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanya), és la responsable del tractament de les seves dades personals.

ACCIÓ, per tal de portar a terme el seus serveis de foment de l'emprenedoria i la internacionalització de l'empresa i més concretament, aquells relacionats amb el portal Catalonia Trade Portal, ha contractat els serveis de la societat EXPORT ENTERPRISES, S.A., amb domicili a Rue de Stockholm, 1, F-75008, Paris (França). Aquesta companyia, és la titular del portal web i la plataforma a través de la qual ACCIÓ porta a terme els serveis relacionats amb el portal Catalonia Trade Portal sent l'encarregada del tractament de les seves dades per compte i sota les instruccions d'ACCIÓ.

Vostè pot contactar amb el/la delegat/da de protecció de dades d'ACCIÓ a través de l'adreça postal indicada o a través de l'adreça de correu electrònic: dades.accio@gencat.cat .

Així mateix, pot contactar amb el/la delegat/da de protecció de dades d'EXPORT ENTERPRISES, S.A., a través de l'adreça indicada o a través de l'adreça de correu electrònic: data-privacy@export-entreprises.com .

QUINES SÓN LES SEVES DADES PERSONALS QUE TRACTEM, COM LES HEM OBTINGUT I PER QUÈ LES TRACTEM

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades de contacte corporatiu facilitades a ACCIÓ a través del portal web i/o la plataforma Catalonia Trade Portal.

Concretament, a través d'aquest portal, ACCIÓ recull informació personal consistent en el seu nom i cognoms, funcions i càrrec dins de l'empresa o entitat per la qual vostè treballa o col·labora, la seva adreça electrònica corporativa, el seu telèfon corporatiu i la seva contrasenya per accedir al nostre portal.

Aquestes dades personals es tracten d'acord amb les següents finalitats:

1. Gestionar les relacions comercials o contractuals que l'empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora ha mantingut o manté en l'actualitat amb ACCIÓ.

Per tal de poder gestionar la relació entre l'empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa o col·labora, d'acord amb el servei que ACCIÓ proporciona a través del portal Catalonia Trade Portal és necessari que tractem les seves dades personals a efectes de:

D'identificar-lo i proporcionar-li accés al lloc web.

  • Conèixer els interessos de la seva empresa i oferir-los un contingut i serveis a mida: quan realitzen cerques d'informació, el nostre sistema registra part del seu recorregut - les pàgines, serveis i bases de dades consultades, així com els països i els productes introduïts a la seva cerca.
  • Enviar-li alertes sobre nous continguts disponibles al lloc web (si han optat per aquest servei), d'acord amb els seus criteris de subscripció: a l'avantguarda dels estudis de marcat, licitacions o actualitzacions dels drets de duana.
  • Notificar-li, per correu electrònic, que hem respost a una pregunta que ens hagi enviat a través del formulari de contacte.
  • L'enviament d'enquestes sobre l'empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa o col·labora.

2. Enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis que ACCIÓ du a terme per al foment de la competitivitat empresarial, el foment de la internacionalització, la innovació i l'atracció d'inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.

PER QUÈ PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

  • La necessitat d'atendre la seva sol·licitud d'informació o d'inscripció o participació al portal web Catalonia Trade Portal, per a la qual cosa és necessari que ACCIÓ procedeixi al tractament de les seves dades.
  • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d'executar el contracte en el qual vostè o l'entitat a la qual vostè representa és part conforme la seva sol·licitud d'accés al portal web Catalonia Trade Portal.
  • El compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament de l'empresa que ACCIÓ porta a terme com a missió d'interès públic.
  • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d'enviar-li enquestes sobre l'empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d'impuls i de desenvolupament de l'empresa de la qual vostè forma part i que ACCIÓ porta a terme com a missió d'interès públic.
  • El tractament de les seves dades personals amb la finalitat d'enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i serveis d'ACCIÓ es troba expressament autoritzat per llei. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d'aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d'acord amb allò que s'esmenta a l'apartat "Quins són els meus drets" d'aquesta política.

CESSIONS A TERCERS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

ACCIÓ podrà facilitar les seves dades personals a Administracions públiques (com, per exemple, l'Agència Tributària, la Seguretat Social, l'autoritat en l'àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals ACCIÓ està subjecta per raó de la seva activitat.

Així mateix, ACCIÓ l'informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que ACCIÓ tingui contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d'impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals.

Per a la realització d'aquestes cessions, aquests proveïdors han subscrits amb ACCIÓ els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Les seves dades en cap cas seran objecte de cessió, per part d'EXPORT ENTERPRISES, S.A., a empreses, entitats o organitzacions diferents d'ACCIÓ, dotant únicament d'accés a la seva informació a ACCIÓ de conformitat amb la seva condició de proveïdora de serveis i encarregada del tractament de dades en favor de la nostra entitat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

ACCIÓ realitza transferències internacionals de les seves dades a països que no disposen d'una normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països") en els que l'entitat té establertes oficines. Les dades de contacte de la seva titularitat es transmeten amb l'únic objecte de dotar d'accés al personal d'ACCIÓ que es troba desplaçat a les oficines exteriors i que se sotmet a les polítiques d'ACCIÓ en matèria de confidencialitat i protecció de dades. Per a la realització d'aquestes transferències internacionals, ACCIÓ aplica les garanties establertes en la normativa vigent i únicament les realitza per al compliment de la seva missió d'interès públic. L'informem també que ACCIÓ té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a tercers països. Aquests proveïdors han estat contractats per ACCIÓ per obtenir els serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats i han subscrit amb ACCIÓ els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Sota cap concepte, ACCIÓ cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat de "Cessions i transferències internacionals" sense el seu consentiment previ.

Així mateix, l'informem que les seves dades personals en cap cas seran objecte de transferència internacional, per part d'EXPORT ENTERPRISES, S.A., a empreses, entitats o organitzacions diferents d'ACCIÓ, dotant únicament d'accés a la seva informació a ACCIÓ de conformitat amb la seva condició de proveïdora de serveis i encarregada del tractament de dades en favor de la nostra entitat.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

DECISIONS AUTOMATITZADES

ACCIÓ no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

DURANT QUANT DE TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb ACCIÓ i després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació i/o els terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la missió d'interès públic de la nostra entitat.

Un cop finalitzada la seva relació amb ACCIÓ, les seves dades es tractaran únicament als efectes d'acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals d'ACCIÓ.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant del/la nostre/a delegat/da de protecció de dades o davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o bé a través de la seva adreça electrònica dades.accio@gencat.cat.

Return to top