Avís legal, condicions d'ús

Editor:

Export Entreprises SA (EE) que opera sota la marca eexpand:
Société Anonyme [Societat Anònima] amb un capital de 1.000.370€.
Seu: 1, rue de Stockholm - F-75008 Paris.
Inscrit al RCS Paris sota el SIREN No: 950571224
Telèfon: +33 1 42 56 41 60
Director de publicació: Etienne Vauchez, CEO d'Export Entreprises.
Contacte: contact@eexpand.com
La informació que faciliti a través de la correspondència electrònica es destinarà només a ús intern i no serà publicada ni facilitada a terceres parts.

Condicions d'ús del web del CATALONIA TRADE PORTAL

1. Definicions
2. Propòsit del web CATALONIA TRADE PORTAL
3. Abast de les Condicions d'ús
4. Condicions d'accés als Serveis
5. Subscripció al servei d'Alertes de nova informació
6. Responsabilitat d'EXPORT ENTREPRISES SA
7. Contrasenya d'usuari
8. Propietat de la informació
9. Assistència
10. Manteniment del lloc web
11. Dret d'accés al portal - Cessió de dades
12. Reclamacions
13. Jurisdicció

Preàmbul

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant ACCIÓ) ha contractat EXPORT ENTREPRISES SA de França com a proveïdor d'una plataforma digital de serveis d'informació en l'àmbit de la internacionalització i el comerç exterior per subministrar a les empreses catalanes informació relacionada amb operacions d'importació i exportació que aquest últim ha recopilat dels seus socis.

Qualsevol ús d'aquesta pàgina web constitueix plena acceptació, per part de totes les empreses que hi accedeixen, dels termes inclosos en aquestes Condicions d'ús.

1. Definició

 • CATALONIA TRADE PORTAL: el nom del web corresponent a aquestes Condicions d'Ús (d'ara en endavant el "Lloc Web"), és propietat d'ACCIÓ.
 • Empresa: qualsevol empresa que utilitzi els serveis del web CATALONIA TRADE PORTAL; cada Empresa és representada per un (o diversos) Usuari(s), persones físiques autoritzades per l'empresa a utilitzar el Lloc Web en el seu nom. Per tal d'accedir als serveis del Lloc Web, l'Usuari ha de completar el Formulari de Registre.
 • Usuari: qualsevol persona física que realitzi funcions per a una Empresa a la qual se li ha expedit una Contrasenya d'Usuari.
 • Formulari d'Identificació: un document omplert per l'Usuari, que li permet registrar-se al Lloc Web i accedir als seus serveis.
 • Contrasenya d'usuari: un codi secret que ha escollit l'Usuari per accedir als serveis oferts al CATALONIA TRADE PORTAL i per preservar els drets exclusius d'accés als seu Perfil d'usuari propi.
 • Perfil d'usuari: Tota la informació relacionada amb l'Usuari, inclosa la informació que caracteritza l'activitat de l'Empresa, el seu nom d'Usuari, l'espai de memòria i els directoris a disposició de l'usuari per EXPORT ENTREPRISES SA.
 • Àrea personal: espai de memòria assignat a l'Usuari al CATALONIA TRADE PORTAL, on pot rebre respostes a les seves preguntes, modificar alguns camps del seu Perfil d'usuari.
 • Formulari d'inscripció: Formulari en línia per inscriure's a les "Alertes de negoci", un servei d'informació personalitzada d'Alertes de nova informació disponible per als usuaris del CATALONIA TRADE PORTAL, que els permet rebre via correu electrònic estudis de mercat, memòries sectorials relacionades amb el seu sector industrial respecte àrees geogràfiques específiques.
 • Soci: altres empreses, a part d'EXPORT ENTREPRISES SA, involucrades en la producció d'informació o serveis oferts pel Lloc Web.

2. Propòsit del web CATALONIA TRADE PORTAL

L'únic objectiu del CATALONIA TRADE PORTAL és ajudar a professionals que actuen independentment, és a dir, empreses, persones autònomes, comerciants, artesans, o qualsevol altre entitat que busqui desenvolupar el seu negoci a l'exterior. Consta de dues parts:

 • Informació d'accés lliure: Perfils de país, Informació estadística, Glossari, Notícies;
 • Informació i serveis que requereixen registre: Informació industrial, Alertes de Negoci, Serveis, l'accés que està limitat a les "Empreses", és a dir, a les empreses o professionals que s'han registrat prèviament al Lloc Web.

ACCIÓ, per tant, permet a les Empreses catalanes accedir a la informació proporcionada per EXPORT ENTREPRISES SA.

Tota la informació disponible al CATALONIA TRADE PORTAL té únicament finalitat informativa i els períodes de resposta donats per EXPORT ENTREPRISES SA són indicatius. ACCIÓ no es fa responsable del contingut d'informació proporcionat al Lloc Web o dels períodes de resposta d'EXPORT ENTREPRISES SA. L'Empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'Empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la.

La identificació esdevé efectiva un cop l'Empresa ha completat els camps d'entrada obligatòria i ha confirmat la seva identificació. EXPORT ENTREPRISES SA es reserva el dret de denegar l'accés al Lloc Web si la "identificació" és inexacta o incompleta.

L'accés al CATALONIA TRADE PORTAL està restringit a professionals qualificats i informats. EXPORT ENTREPRISES SA es reserva el dret de denegar l'accés a una Empresa que no sigui professional, o que ha completat el seu Formulari d'Identificació utilitzant informació falsa.

3. Abast de les Condicions d'ús

Aquestes Condicions d'ús s'apliquen a tots els noms de domini registrats per "CATALONIA TRADE PORTAL" així com a qualsevol servei ofert per EXPORT ENTREPRISES SA. Tots els serveis del Lloc Web són gratuïts i objecte d'una gran atenció: per tal d'evitar l'abús, EXPORT ENTREPRISES SA es reserva el dret de no respondre als usuaris que utilitzin els serveis gratuïts d'una manera inapropiada o no relacionada amb les seves necessitats reals.

El web CATALONIA TRADE PROTAL ofereix molts serveis: alguns són produïts per EXPORT ENTREPRISES SA; d'altres són posats a disposició per part d'EXPORT ENTREPRISES SA però produïts per terceres parts, socis d'EXPORT ENTEPRISES SA; alguns poden ser oferts al web "CATALONIA TRADE PORTAL" directament pels socis d'EXPORT ENTREPRISES SA.

Aquestes Condicions d'Ús, a les quals s'hi pot accedir des de les diferents pàgines del Lloc Web clicant a l'enllaç Termes i Condicions (o TiC), prenen prioritat sobre qualsevol forma de document en paper; EXPORT ENTREPRISES SA es reserva el dret de modificar aquestes Condicions.

4. Condicions d'accés al "CATALONIA TRADE PORTAL"

Al Lloc Web s'hi pot accedir 24 hores al dia, excepte els períodes d'inactivitat deguts a actualitzacions, manteniment o problemes tècnics, particularment dels operadors de telecomunicacions. La interrupció del servei no està subjecta a cap tipus de compensació.

En quant a sol·licituds de serveis personalitzats d'informació, EXPORT ENTREPRISES SA realitza la cerca d'informació sol·licitada pels usuaris, els dies laborables i durant les hores de treball habituals a França, de dilluns a divendres de 9 del matí a les a 6 de la tarda.

4.1. Un cop una Empresa ha activat el servei, EXPORT ENTREPRISES SA realitza la recerca sol·licitada i fa tots els esforços possibles per entregar un resultat en el període previst. EXPORT ENTEPRISES SA s'esforçarà per complir els terminis planejats. No obstant això EXPORT ENTREPRISES SA no es fa responsable d'excedir els temps indicats, tant per ells mateixos o pels seus socis i corresponsals.

EXPORT ENTREPRISES SA es reserva el dret de denegar una sol·licitud d'una Empresa si sembla, a priori, que els seus recursos, socis i corresponsals no seran capaços de complir amb la sol·licitud de l'Empresa.

A més a més, si durant el procés d'una sol·licitud sembla que els recursos, socis i corresponsals d'EXPORT ENTREPRISES SA no seran capaços de complir la demanda de l'Empresa, és responsabilitat d'EXPORT ENTREPRISES SA informar a la companyia tan aviat com sigui possible. En el cas que EXPORT ENTREPRISES SA aturi la cerca, l'Empresa no podrà sol·licitar cap compensació a EXPORT ENTREPRISES SA.

4.2. L'entrega de resultats:

Després de la validació de la sol·licitud de serveis personalitzats, EXPORT ENTREPRISES començarà la cerca sol·licitada.

Els terminis d'execució només tenen propòsit informatiu.

EXPORT ENTREPRISES SA farà el màxim possible per respectar els terminis estimats indicats.

No obstant això, EXPORT ENTREPRISES SA no serà responsable en el cas que no es puguin complir els terminis donats per ells mateixos o pels seus corresponsals.

EXPORT ENTREPRISES SA es reserva el dret de denegar una sol·licitud per a una Empresa si els recursos propis o els dels corresponsals no són capaços de satisfer la demanda de l'Empresa. En aquest cas, EXPORT ENTREPRISES SA notificarà a l'Empresa la denegació, per correu electrònic, tan ràpid com sigui possible, després de la validació de l'ordre.

Addicionalment, si, durant la tramitació de la sol·licitud, els recursos o els corresponsals d'EXPORT ENTREPRISES SA són incapaços de respondre a la sol·licitud de l'Empresa, EXPORT ENTREPRISES SA es compromet a informar a l'Empresa tan ràpid com sigui possible.

Si EXPORT ENTREPRISES SA abandona la cerca, l'Empresa no podrà demanar cap tipus de compensació.

La resposta s'envia a l'Empresa per correu electrònic, a l'adreça indicada al formulari d'identificació.

La recepció d'aquest missatge, considerada com a confirmació de recepció, s'entendrà com l'entrega del servei sol·licitat.

Per la compra de documents impresos de transport o de duanes, aquests s'enviaran per correu ordinari, amb les despeses a càrrec de l'empresa.

4.2.1. Exempció de la responsabilitat d'ACCIÓ

Els serveis sol·licitats per l'Empresa a EXPORT ENTREPRISES SA són prestats per EXPORT ENTREPRISES SA sota la seva sola i total responsabilitat.

Sota cap circumstància ACCIÓ serà considerada responsable com a resultat d'errors d'EXPORT ENTREPRISES SA prestant els serveis oferts al Lloc Web o com a resultat d'informació proporcionada per EXPORT ENTREPRISES SA.

4.2.2. El pagament

Tots els serveis són gratuïts per a l'Empresa, en el cas dels serveis personalitzats, com les "Normes d'etiquetatge", "Normes i Regulacions" o "Revistes professionals" l'Empresa només podrà enviar una sol·licitud al mes com a màxim.

5. Subscripció al servei d'ALERTES DE NEGOCI

La subscripció és gratuïta. L'Usuari indicarà, utilitzant paraules clau o escollint-ne d'un menú desplegable, quins sectors d'activitat (o detalls de producte) i quins països li interessen.

6. Responsabilitat d'EXPORT ENTREPRISES SA*

(*) en la producció de serveis, l'edició dels continguts i els enllaços (nous itineraris) oferts pel lloc web:

EXPORT ENTREPRISES SA s'esforçarà per subministrar informació completa, fiable i actualitzada.

No obstant això, donades les dificultats d'accés a la informació, les dificultats relacionades amb la varietat de fonts d'informació, de retards, absències i males condicions de publicació i publicitat, qüestions d'actualització i traducció de la informació corresponent, la inestabilitat del marc legal, de regulació i de tot tipus de normes més generals, els resultats i la informació subministrada per EXPORT ENTREPRISES SA a les Empreses i Usuaris son només indicatius i en cap cas poden generar responsabilitats ni per EXPORT ENTREPRISES SA ni per a cap dels seus socis o corresponsals, en els casos que la informació o els resultat siguin incomplerts o obsolets.

A més a més, EXPORT ENTREPRISES SA no serà responsable de la informació, ofertes comercials ni altres continguts als quals el lloc web ha creat enllaços.

Finalment, EXPORT ENTREPRISES SA no serà responsable de la informació penjada al Lloc Web degut a un acte maliciós d'una tercera part contra el sistema informàtic i no es responsable pels desavantatges, incidents tècnics, virus i altres problemes resultants de l'ús de l'electrònica i les telecomunicacions.

EXPORT ENTEPRISES SA no serà responsable en cap cas de qualsevol dany directe o indirecte, per qualsevol tipus de dany patit per l'Usuari o l'Empresa degut a: (i) la resposta proporcionada a l'Empresa, (ii) la inaccessibilitat temporal del web CATALONIA TRADE PORTAL, (iii)és possible que es suspengui o s'interrompi el servei per raons de manteniment, (iv) altre persones no autoritzades que coneguin o utilitzin la contrasenya de l'Usuari, (v) l'excés dels períodes de resposta anunciats per EXPORT ETNERPRISES SA, o pels seus socis o corresponsals, (vi) força major.

Les Empreses i els Usuaris són els únics responsables de les preguntes que formulin i de l'ús que en facin de la informació i resultats proporcionats.

EXPORT ENTREPRISES SA i els seus socis es comprometen a mantenir la confidencialitat de les sol·licituds de les empreses.

Finalment, cap part serà responsable en cas de força major. Es considera com força major, més enllà de la definició legal habitual, qualsevol retard o exercici indegut de les seves obligacions com a resultat d'una vaga parcial o total, interna o externa a una de les parts que afectin l'activitat d'aquesta part, guerra, aldarulls, disturbis civils, tempestes, inundacions, bloqueig del transport o de les comunicacions, i més generalment, qualsevol esdeveniment fora del control de la part víctima de les circumstàncies imprevisibles o de força major.

Si una causa de força major o circumstàncies imprevisibles aturen el Servei i en particular, no permeten l'accés al Lloc Web i als serveis que hi conté durant més de 30 dies consecutius, les parts podran donar per finalitzat el contracte sense notificació i per carta certificada amb rebut de recepció. En aquest cas, la Contrasenya d'Usuari serà eliminada de la base de dades per EXPORT ENTREPRISES SA.

7. La contrasenya d'usuari

Cada usuari disposa d'una "contrasenya" confidencial i personal amb la qual s'identifica al Lloc Web.

La contrasenya es situa sota la responsabilitat de l'Usuari, qui ha de prendre totes les mesures necessàries per assegurar la seva confidencialitat; no ha de revelar-la a terceres parts, incloent-hi altres Usuaris o qualsevol altra persona que treballi per a l'Empresa.

8. Propietat de la informació

La subscripció o identificació no constitueix el dret de propietat de la informació proporcionada. Els Usuaris i les Empreses accedeixen a "CATALONIA TRADE PORTAL" per compte propi. EXPORT ENTREPRISES SA té els permisos necessaris per utilitzar tots els drets relacionats amb la informació, les dades, texts, taules, fotografies i gràfics disponibles al web CATALONIA TRADE PORTAL.

En conseqüència, l'Empresa i els Usuaris acorden utilitzar les dades, informació i respostes rebudes pel servei "CATALONIA TRADE PORTAL" únicament per les seves necessitats internes, no comunicar-les als altres, de manera gratuïta o no, i no vendre-les, directa o indirectament.

Sense perjudici d'això, EXPORT ENTREPRISES, SA per la seva necessitat interna cedirà les dades dels professionals a ACCIÓ de conformitat amb les condicions establertes a l'apartat 11.

L'incompliment d'aquests requisits pot comportar la cancel·lació de la subscripció i identificació, sense prejudici de qualsevol reclamació de danys que EXPORT ENTREPRISES SA pogué interposar contra l'infractor.

9. Assistència

Tota la informació sobre el Lloc Web, l'ús dels seus serveis, etc., es pot obtenir enviant un correu electrònic a tradeportal.ACCIÓ@gencat.cat

10. Manteniment del Lloc Web

L'empresa EXPORT ENTREPRISES SA es reserva el dret de cancel·lar tot o part del contingut i dels serveis oferts pel Lloc Web, per raons de manteniments o d'una altra mena, sense que això sigui subjecte de compensació.

11. Dret d'accés al Catalonia Trade Portal - Cessió de dades a ACCIÓ

11.1. Drets d'informació

EXPORT ENTREPRISES SA, tal com s'estableix a l'apartat 8, cedeix les dades dels sol·licitants d'accés al CATALONIA TRADE PORTAL a ACCIÓ, la qual, de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i del reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per el seu tractament. Els fitxers han estat degudament inscrits en l'Autoritat de Protecció de Dades

Així mateix, ACCIÓ pot comunicar les seves dades personals a terceres entitats que prestin serveis de tractament de dades a favor d'ACCIÓ per a les finalitats citades a continuació.

11.2. Finalitat

Les dades que l'Usuari facilita i li són cedides a ACCIÓ, són recollides per ACCIÓ amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, tramitar els serveis que sol·liciti, així com facilitar-li informació dels serveis que puguin resultar del seu interès.

11.3. Consentiment de l'Usuari

L'enviament de les dades al PORTAL, les quals són cedides a ACCIÓ per part d'EXPORT ENTREPRISES SA, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, alhora que l'enviament de comunicacions per via telemàtica i postal amb informació dels serveis d'ACCIÓ. L'Usuari també autoritza expressament la comunicació de les seves dades a terceres entitats domiciliades tant a territori espanyol com a l'estranger que prestin serveis de tractament de dades a favor d'ACCIÓ per a les finalitats més amunt indicades. L'acceptació de l'Usuari perquè les seves dades siguin tractades, rebi comunicacions comercials per via telemàtica o postal o a la transferència internacional de dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre un caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme el que disposa la legislació vigent.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades i cedides a ACCIÓ són verdaderes i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació d'aquestes.

11.4. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació d'Empreses i Usuaris

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, d'acord amb els termes i condicions previstes a la pròpia LOPD, adreçant un escrit a dades.ACCIÓ@gencat.cat

11.5. Seguretat

ACCIÓ manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web i que siguin cedides a ACCIÓ, sens perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ACCIÓ es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, alhora que a conferir-los un tractament segur en les cessions i moviments internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.

11.6. Miscel·lània

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, d'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d'última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

11.7. Gestió de les "cookies"

El web CATALONIA TRADE PORTAL utilitza "cookies" a l'ordinador de l'Usuari. Aquestes "cookies" emmagatzemen informació sobre el comportament de l'Usuari al Lloc Web (pàgines visitades, data i hora de la visita, etc.) i emmagatzemen informació que l'usuari ha inserit durant la seva visita. L'usuari no necessitarà inserir-la de nou en una visita posterior. Aquesta informació es mantindrà al vostre ordinador durant un període d'un (1) any.

L'Usuari pot impedir que les "cookies" es guardin a l'ordinador configurant el navegador de la següent manera:

Per Mozilla Firefox:

 • 1. Selecciona el menú "Eines" i aleshores "Opcions".
 • 2. Clica a "Privacitat"
 • 3. Ves al menú de "Cookies" i selecciona l'opció desitjada.
  • Per Microsoft Internet Explorer:

   • 1. Selecciona el menú "Eines" i aleshores "Opcions d'Internet".
   • 2. Clica a "Privacitat"
   • 3. Selecciona el nivell desitjat usant el cursor.

   Per Opera 6.0 i versions posteriors:

   • 1. Selecciona el menú "Arxiu" i aleshores "Preferències".
   • 2. Clica a "Privacitat"

   12. Queixes

   Totes les queixes han de ser enviades per escrit i per correu postal a EXPORT ENTREPRISES SA, 240, rue de Rivoli - F-75001 Paris

   13. Jurisdicció

   Aquest acord es regula sota l'ordenament jurídic espanyol ; en cas de disputa respecte a la interpretació, actuació i compliment de qualsevol de les provisions d'aquest acord i en absència d'un acord mutu entre l'Empresa i EXPORT ENTREPRISES SA, les demandes seran remeses als Tribunals de Barcelona els únics tribunals reconeguts com a competents per abordar aquesta disputa.

   Redactat a Paris, 01/03/2018

   Copyright © EXPORT ENTREPRISES SA

Return to top